18 Mayıs 2023 tarihli ve 32194 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) ile halka açık olmayan anonim ortaklıkların Girişim Sermayesi Pazarında (“GSP”) işlem görmesi için sermaye artırımı yoluyla ihraç edilen paylarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı ile bu anonim ortaklıkların yükümlülükleri ve muafiyetleri düzenlenmiştir.  

Tebliğin 4. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, anonim ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek paylarının harka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılabilmesi ve GSP’de işlem görebilmesi için esasları Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen izahnamenin Kurul tarafından onaylanması gerekmektedir. Başvuru öncesi yapılacak işlemler Tebliğ’de ayrıca düzenlenmektedir.

Kurula başvuran anonim ortaklıkların, paylarının satışa sunulacağı yıldan önceki yıla ait denetimden geçmiş finansal tabloları itibarıyla aşağıdaki şartları karşılaması gerekmektedir:

  1. Aktif toplamının en az 20 milyon Türk Lirası tutarında olması;
  2. Net satış hasılatının en az 10 milyon Türk Lirası tutarında olması;
  3. Kayıtlı sermaye sistemine geçmek için ise tescil edilmiş sermayesinin en az 10 milyon Türk Lirası tutarında olması ve tamamının ödenmiş olması.

Tebliğin 4. maddesi uyarınca, Kurul tarafından onaylanan izahnamenin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (“KAP”) ilanının akabinde, payların satışa sunulacağı tarihten en az 2 gün önce, yapılacak satışın başlangıç ve bitiş tarihlerinin KAP’ta ilan edilmesi ve payların satışının 2 iş günü içerisinde tamamlanması gerekmektedir. Payların satışının ardından, yetkili kuruluş, ihracın nihai tutarı, yatırımcı sayısı ve payların nominal değerinin %5’inden fazlasını satın alan kişi ve kurumları, isim belirtilmesi gerekmeksizin, dağıtım listesinin kesinleştiği günü takip eden 2 iş günü içinde KAP’ta açıklamalıdır.

İşbu Tebliğ kapsamındaki anonim ortaklıkların payları, borsada işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 2 yıl geçmeden halka arz olunamaz.

Eren Üçok
Ece Kipri