7318 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Vergi Kaçaklığı Suçunun kapsamı ve buna ilişkin usulde değişiklikler yapılmıştır.

  • KAPSAM

Yeni düzenleme kapsamında Vergi Usul Kanunu’nu Madde 359’a yapılan aşağıda yer alan ilave ile Vergi Kaçaklığı Suçu genişletilmiştir.

(ç) Hazine ve Maliye Bakanlığınca yetkilendirilmediği halde, ödeme kaydedici cihaz mührünü kaldıran, donanım veya yazılımını değiştiren veya yetkilendirilmiş̧ olsun ya da olmasın ödeme kaydedici cihazın hafıza birimlerine, elektronik devre elemanlarına veya harici donanım veya yazılımlarla olan bağlantı sistemine ya da kayıt dışı satışın önlenmesi için kurulan elektronik kontrol ve denetim sistemleri veya ilgili diğer sistemlere fiziksel veya bilişim yoluyla müdahale ederek; gerçekleştirilen satışlara ait mali belge veya bilgilerin cihazda kayıt altına alınmasını engelleyen, cihazda kayıt altına alınan bilgileri değiştiren veya silen, ödeme kaydedici cihaz veya bağlantılı diğer donanım ve sistemler ya da kayıt dışı satışın önlenmesi için kurulan elektronik kontrol ve denetim sistemleri veya ilgili diğer sistemler tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına elektronik ortamda iletilmesi gereken belge, bilgi veya verilerin iletilmesini önleyen veya bunların gerçeğe uygun olmayan şekilde iletilmesine sebebiyet verenler üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Vergi Usul Kanunu Madde 367’da da bu genişletilmiş kapsama ilişkin olarak usulde aşağıda yer alan yeni düzenlemeler yapılmıştır.

359 uncu maddenin (ç) fıkrasında yazılı suçların işlendiğinin inceleme sırasında tespiti halinde incelemenin tamamlanması beklenmeksizin, sair suretlerle öğrenilmesi halinde ise incelemeye başlanmaksızın Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları tarafından bu tespitlere ilişkin rapor düzenlenir ve rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla birlikte keyfiyet Cumhuriyet başsavcılığına bildirilir. Kamu davasının açılması için incelemenin tamamlanması şartı aranmaz.”

Bu düzenlemeler 30 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

  • DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR

Görüşümüzce yapılan yeni düzenlemeler aşağıda özetlediğimiz hususlar açısından önem taşımaktadır.

  • Kanun koyucu özellikle suç tanımında ödeme kaydedici cihazlara ilişkin ilave düzenleme yapma gereği görmüştür.
  • Söz konusu ilave kapsamda hapis cezası ayrıca düzenlenmiştir. Bu yeni kapsama giren suçlarda minimum hapis cezası 2 yıldan 3 yıla çıkartılmıştır. Tavan hapis cezası ise 5 yıl olarak kalmıştır.
  • Yeni tanımlanan suç unsurlarına ilişkin olarak usulde de yeni düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre bu suçların:
    • İnceleme sırasında tespiti halinde incelemenin tamamlanması beklenmeksizin,
    • Sair suretlerle öğrenilmesi halinde ise incelemeye başlanmaksızın

yasal süreç başlatılabilecektir.